Saturday, 22 March 2014

Тема карикатуре је слободна.

*** 01.02. 2014.


Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ СРБИЈЕ
ОБЈАВЉУЈУ КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ДЕЧИЈУ КАРИКАТУРУ „МАЛИ ПЈЕР“

О конкурсу:

Тема карикатуре је слободна.

Она може да се односи на права деце и младих у породици, школи, друштвеном окружењу, на оне који их ометају и оне који им помажу да остварују своја права. У најширем смислу слободна тема конкурса пружа могућност деци за изражавање свог креативног мишљења и критичко опажање света и појава око себе, али пружа им и могућност да укажу на одрастање без насиља и вршњачку толеранцију.

Пријатељи деце Србије, а на основу Календара Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2013/2014. годину, о увршћавању Малог Пјера у акредитована такмичења/смотре, доноси одлуку о критеријумима, начинима вредновања и пропозицијама које ће се односити на све нивое (школски, општински, градски/окружни, републички).

Такмичење за дечју карикатуру „Мали Пјер“ организује се на четири нивоа

А - На школском нивоу
Б - На општинском новоу
В - На окружном нивоу и
Г - На републичком нивоу

За сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама;

Школски ниво такмичења је обавезан, а за учешће на републичком такмичењу морају се проћи бар 2 нивоа.

- У основној школи Комисију за вредновање чине три члана–ликовни педагози.

- На општинском нивоу Комисију чине три члана – (ликовни педагози и/или карикатуристи...). Вредновање се врши у једној од ОШ на подручју општине – у школи домаћину.

- На окружном нивоу Комисију чине три члана - (ликовни педагози и/или карикатуристи), уз сарадњу са школском управом. Вредновање се врши у једној од ОШ на подручју округа – у школи домаћину.

- На републичком нивоу Комисију чине три члана - (ликовни педагози или карикатуристи), и један члан из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Вредновање се врши у једној од ОШ на подручју седишта организатора републичког нивоа такмичења – у школи домаћину.

Организатори претходног нивоа такмичења у обавези су да доставе све награђене радове по избору Комисије организатору наредног нивоа такмичења, као и записник Комисије о резултатима вредновања на утврђеном формулару.

Рокови:
Такмичења у основним школама организују се током фебруара месеца текуће године.

Такмичење у општини организује се током марта месеца текуће године.

Окружно/градско такмичење организује се током априла месеца текуће године.

(Радови са окружног/градског такмичења морају бити достављени Пријатељима деце Србије најкасније 5. маја. Радови пристигли након тог датума неће се разматрати).

Републичко такмичење организује се током маја месеца текуће године (тачно место и датум одржавања централне изложбе и доделе награда биће утврђено).

*Након сваког нивоа такмичења планирано је организовање изложбе у школи домаћину.

Критеријуми за вредновање:

Оригиналност и духовитост
Креативност
Визуелна и ликовна целовитост
Атмосфера
Порука карикатуре

Начин вредновања:
Рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством.

Сваки од наведених критеријума вреднује се од 1-5 бодова, тако да сваки рад може бити оцењен са минимално 5 и максимално 25 бодова. Уколико је број бодова идентичан, ученици су једнаки у пласману.
Уколико више учeника постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг. Тако комисија може доделити више првих, других и трећих награда.

Пропозиције:
На конкурсу могу учествовати сви редовни ученици основних школа у Србији у две категорије:
- Категорија ученика млађих разреда основне школе (од 1. до 4. разреда)
- Категорија ученика старијих разреда основне школе (од 5. до 8. разреда)

Цртежи се могу радити на картону или хамеру величине 30 X 30 цм или на папиру блока бр. 5. Радови могу бити црно – бели или у колору са називом цртежа – поруком или називом “Без речи”. Сваки ученик може да учествује на такмичењу само са једним радом.

Сваки цртеж мора на полеђини да садржи читко исписане податке: Име и презиме, разред и одељење аутора, годину израде цртежа, назив, адресу и телефон школе, наставника разредне наставе или наставника ликовне културе и телефон аутора рада. Избор технике рада је слободан. Радови не смеју бити опремљени, нити урамљени.

Радови морају бити оригинални и рађени самостално.

No comments:

Post a Comment